close
Choose your channels
Uppu Huli Kara
Uppu Huli Kara
Cast:
Shashi Devraj, Malashri, Sharath Lohitashwa, Anushree, Dhananjay Balaji, Jayashree
Direction:
Imran Sardhariya
Production:
M. Ramesh Baarathi
Music:
Juda Sandy
Go to top